Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ตัวทำละลาย
N-นสูง CAS NO: 111-65-9

N-นสูง CAS NO: 111-65-9

นสูงคือ ความโปร่งใสและของเหลวไม่มีสี ส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวทำละลาย มันเป็นวัสดุมาตรฐานของโครมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สารอินทรีย์