Follow us
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
โพแทสเซียมโซเดียม CAS NO: 24634-61-5

โพแทสเซียมโซเดียม CAS NO: 24634-61-5

โพแทสเซียมซอร์เบตเป็นผลึกสีขาวหรือผงผลึกเป็นเกลือโพแทสเซียมของกรดซอร์บิก ใช้หลักเป็นสารกันบูด โพแทสเซียมซอร์เบตมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่หลากหลายรวมทั้งอาหารไวน์และการดูแลรักษาส่วนบุคคล